ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
GIS
   
 
 

Σύμβουλος για την εισαγωγή εφαρμογών GIS στο ΕΠΑΑ (Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης) του Υπουργείου Γεωργίας.

Το Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) αποτελεί ένα σύνολο μέτρων του Υπουργείου Γεωργίας που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και διασφάλιση της οικονομικής-κοινωνικής συνοχής του αγροτικού χώρου. Υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο είναι η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΑ. Οι άξονες δράσεις του ΕΠΑΑ είναι:
- Πρόωρη συνταξιοδότηση
- Εξισωτική αποζημίωση
- Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα
- Δάσωση γεωργικών γαιών

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται με διάφορα μέτρα. Αγρότες που εντάσσονται στις παραπάνω δράσεις επιδοτούνται από την Ευρωπαική Ενωση. Για τον σκοπό αυτό οι αγρότες υποβάλλουν αιτήσεις στις οποίες δηλώνουν τα αγροτεμάχια που εντάσσονται στα μέτρα του ΕΠΑΑ. Η Διαχειριστή Αρχή στοχεύοντας στην βελτίωση της λειτουργίας της αποφάσισε να αναθέσει σε σύμβουλο να μελετήσει την εισαγωγή της τεχνολογίας GIS στη υπηρεσία. Στα καθήκοντα του συμβούλου ήταν:
1. Η καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων
2. Η καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών
3. Ο προσδιορισμός της χρήσης του GIS στον προγραμματισμό νέων δράσεων και στον έλεγχο των υπαρχόντων μέτρων
4. Η ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής WEB-GIS για την παρακολούθηση των μέτρων.

Η ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής περιλάμβανε:
- Συλλογή των αλφαριθμητικών δεδομένων και ανάλυση τους
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη της βάσης δεδομένων
- Εισαγωγή των δεδομένων στη βάση
- Συλλογή, έλεγχος και αξιολόγηση των χωρικών δεδομένων
- Εισαγωγή των χωρικών δεδομένων στο GIS
- Καθορισμός της λειτουργικότητας της εφαρμογής
- Σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας με τον χρήστη
- Ανάπτυξη της εφαρμογής
- Δοκιμαστικός έλεγχος της εφαρμογής

Ως πλατφόρμα ανάπτυξης της εφαρμογής επιλέχθηκαν :
- Oracle
- Geomedia Web Map.
Το έργο ολοκληρώθηκε το 2004.

 
   
 
 
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr